BIM

Problematika LOD – úrovně detailu pro BIM objekty 2. část

Tento článek je pokračováním tématu z  Problematika LOD – úrovně detailu pro BIM objekty 1. část 

Potřebujete pro svoji firmu (projekční kancelář, výrobce TZB sortimentu, výrobce stavebních součástí, nebo stavebního materiálu, případně potřebujete rodiny do Revitu z jiného důvodu) vytvořit, nebo nechat zpracovat rodiny do Revitu. Na co si dát pozor? Na co myslet už při zadání, aby na konci byl kvalitní produkt? Na tyto otázky vám odpoví tento článek, který je inspirovaný odbornou přednáškou z konference “pro BIM 2019”.

Data

Správa dat

Otázka množství dat obsažených v rodinách je podobná jako u geometrie. Je nutné zvážit kolik a jaká data je vhodné v rodině mít. Příliš mnoho dat, která nejsou v danou dobu potřeba může vést ke zmatkům, nebo v extrémním případě neúměrnému navýšení datové náročnosti rodiny. 

Ukázka množství dat pro různá LOD

I množstvím dat se zabývá příručka BIMForum.

Další důležitou otázkou u dat je způsob jejich uchovávání v rodině. Zde jsou načrtnuty tři nejčastější způsoby, jak data v rodinách uchovávat.

 1. Data jsou uložena v typech rodiny. V tomto případě je pouze jeden rfa soubor pro rodinu. Tento způsob se může zdát nejjednodušší, ale pouze pokud rodina nemá mnoho informací a typů. Revit sám nedisponuje žádným nástrojem, který by umožňoval například pomocí nějakého tabulkového editoru spravovat tato data. V případě potřeby editace velkého množství dat napříč typy rodin je nutné použít externí doplněk, nebo úpravy provést ručně, což může vést k chybám.
 2. Druhou možností je připojit k rodině textový soubor txt (na rozdíl od csv souborů, které mohou být součástí rodiny umí textový soubor pracovat také s textem a ne jen s číselnými hodnotami). Pro jednu rodinu jsou tedy soubory dva a při nahrání do projektu je nutné zvolit jaké konkrétní typy budou do projektu načítat. Správu dat lze alespoň částečně automatizovat pomocí tabulkových editorů, kde je upravován strukturovaný text v textovém souboru. Tento způsob práce s daty je zejména vhodný v případě, že je třeba vytvořit rodinu o desítkách až stovkách typech s různými daty.
 3. Třetí možností je správa pomocí doplňku do revitu, nebo externího programu. Takový program například na webu může vytvořit rodinu s předem definovaným množstvím a typem dat. V případě doplňku pro Revit, může doplněk s rodinou pracovat přímo v prostředí Revitu.

Závěrem k datům:

 • Vždy je vhodné do rodin vkládat pouze data, která jsou reálně využitelná pro toho, kdo s rodinou bude pracovat
 • Už na začátku je nutné vzít v potaz jak pracné bude data v případě změny aktualizovat, nebo upravit
 • Vzhledem k množství dat a požadavkům na práci s nimi zvolit vhodný způsob jejich uložení
 • V neposlední řadě je důležité, aby výsledné řešení bylo uživatelsky přívětivé

Součásti rodin – vnořené rodiny

Z různých důvodů lze narazit na potřebu použití vnořených rodin. Vnořené rodiny nám mohou usnadnit dosažení požadované inteligence a variability rodiny. Mohou nám zjednodušit tvorbu většího množství podobných prvků, jako jsou například příruby u trubek, nebo opakující se servopohony u klapek vzduchotechniky. Dalším důvodem může být potřeba samostatně vykazovat součásti dané rodiny, jako jsou například prvky, které se kupují zvlášť. Rozhodnutí o použití vnořených rodin vychází z požadovaného detailu výsledné rodiny vzhledem k potřebám projektanta a stupni dokumentace. Jejich použití je zvláště vhodné pokud je potřeba podrobný výkaz použitých součástí.

Velkou nevýhodou použití vnořených rodin je náročnost na správu sdílených vnořených rodin a zvyšující se datová náročnost rodiny a negativní dopady z toho plynoucí.
Dobrým příkladem použití vnořených rodin jsou rodiny vytvořené pro HL Hutterer & Lechner GmbH společností cadconsulting. Zde jsou jako nesdílené rodiny použity rodiny opakující se, které jsou součástí základního balení. Sdílené rodiny zas reprezentuje veškerý kompatibilní sortiment, co lze dokoupit a použít k danému výrobku.

Součásti rodin střešního vtoku

Závěr k součástem rodin:

 • Je vhodné je použít pokud je třeba vykazovat jednotlivé díly rodiny, nebo pokud to zjednoduší modelování (příruby, opakující se části) a případnou úpravu do budoucna
 • Veškeré hromadné úpravy vnořených rodin je nutné dobře rozmyslet a zkontrolovat výsledek, jestli rodina ve které jsou vnořeny upravované rodiny funguje stále jak má
 • Pro práci s vnořenými rodinami je možné využívat i různé konfigurátory, které mohou rodinu sestavit na míru, jak je potřeba. Tím lze dosáhnout nižší datové náročnosti.

Inteligence

Inteligencí rodiny je v tomto případě myšlena její variabilita a schopnost chovat se podle požadavků projektanta a přiblížení se reálným schopnostem daného prvku. Pokud lze nějakou součást prvku v reálu natáčet, některé díky odstraňovat, nebo upravovat prvek podle svých požadavků, tak je vhodné tuto inteligenci vložit i do rodiny. I zde platí pravidlo, že méně je někdy více. Pokud to stupeň dokumentace nepožaduje, tak není nutné dělat rodinu takto inteligentní. Když je model ve fázi prováděcí dokumentace, tak zas naopak velice vhodné, aby projektant mohl nasimulovat reálnou situaci a pracovat s ní.

Inteligenci rodiny lze zajistit těmito třemi základními způsoby:

 1. Je zajištěna vzorci v rodině, případně vnořenými CSV soubory. 
 2. Inteligenci zajišťuje doplněk pro Autodesk Revit, nebo externí webový program
 3. Inteligence je pouze na uživateli, který si sám poskládá, co potřebuje a musí všechna omezení uvažovat sám

Pro ukázku je zde použita rodina anglického dvorku. Prvku je v reálu můžné upravit instalační výšku v rozsahu 1250 mm až 1500 mm. Pokud je potřeba více než 1500 mm, tak lze použít až tři nástavce. Když uživatel napíše do parametru výšky více než 1500 mm, tak se automaticky vloží jeden až tři nástavce. Pokud požadovaná výška přesáhne maximální konstrukční výšku, tak rodina sama vygeneruje upozorní. Zde je možné upozornění pouze grafické, nebo rodina zkolabuje a nebude možné ji vytvořit. Obě možnosti je možné vypnout, pokud to projektant z nějakého důvodu potřebuje.

Samotná rodina se skládá ze tří vnořených nesdílených rodin (součástí balení) a tří sdílených rodin (nástavce, které se dají dokoupit). Tyto nástavce se zviditelní v modelu (a poté i ve výkazu) až po přesažení předem definované výšky. 

Inteligentní anglický dvorek

Závěrem k Inteligenci:

 • Vždy je nutné zvážit, který přístup je vhodnější pro koncového uživatele a zároveň je odpovídající poměru cena versus výkon
 • Je potřeba rozmyslet i správu takové inteligence, která může být i při drobné změně velice náročná

Správa obecně

Už v předchozích oblastech je zmíněna správa dané rodiny. Tento článek správou končí, ale to ji neubírá na důležitosti. Právě správa daných rodin je nejčastěji opomíjeným tématem a to naprosto neprávem. Když vznikne precizní, inteligentní rodina, plná dat, vnořených rodin s odkazy na webové stránky, tak je zároveň odpovídajícím způsobem náročná na správu. Obecně platí, že čím složitější rodina, tím je náročnější jí spravovat. Co si pod takovou správou představit?

Představte si, že máte kompletní sortiment podlahových vpustí, kde máte nějaké vnořené rodiny. Některé sdílené a jiné nesdílené. Všechny mají URL odkaz na stránku výrobku, kde je možné výrobek objednat. 

Proběhne změna webových stránek a najednou jsou všechny URL odkazy nefunkční a neodkazují kam mají. V tuto chvíli je nutné ve všech rodinách změnit URL odkaz. Zde se pak článek vrací ke způsobu uchování dat v rodině. Pokud je vše ve webovém konfigurátoru, tak nejspíš nebude těžké adresy upravit (pokud je k tomu web uzpůsoben). Pokud jsou data v txt souborech, tak stačí upravit všechny txt soubory. Pokud jsou data v typech rodin, tak je nutné každou rodinu otevřít a URL odkaz změnit.

Další možností je přidání, nebo ubrání možných prvků příslušenství. Pokud jsou sdílené rodiny vnořené, tak je nutné z rodin odebrat, nebo přidat. Pokud je konfigurátor, tak nejspíš bude cesta v tuto chvíli jednosušší. 

Podobnými příklady by se dalo dále pokračovat, ale pro ilustraci to bude stačit. Proto je nutné už v zadání přemýšlet nad možnými změnami do budoucna, aby jejich zapracování bylo co nejsnažší. 

Správa LOD

Pokud je nutné spravovat rodinu zpracovanou ve více variantách například pro jednotlivá LOD, tak úvaha musí směřovat podobným směrem. Zde jsou nastíněny tři možné varianty jak se k problému postavit. Možností je rozhodně více něž níže zmiňované.

1.V rámci jedné rodiny je více LOD

Největší výhodou tohoto řešení je snazší správa ze strany výrobce a to, že projektant má pouze jeden soubor
Nevýhodou je zas vysoká datová náročnost rodiny (prvek obsahuje velké množství geometrie a logiky) a nutná nastavení ze strany projektanta, aby rodina odpovídala jeho požadavkům

2. Každá varianta LOD je reprezentována jednou rodinou

Výhodou tohoto řešení je, že si projektant zvolí požadované LOD a není z jeho strany nutné nastavovat rodinu tak, aby fungovala podle jeho požadavků na dané LOD. Rodina také nebude tak datově náročná.
Nevýhodou plynoucí z tohoto řešení je nutnost spravovat více souborů ze strany výrobce rodin. Také je nutné více uvažovat ve fázi tvorby rodiny, aby jednotlivé rodiny mohly být za sebe v projektu nahrazovány, pokud by to projektant při úpravě projektu potřeboval.

3. Třetí variantě se dá říkat Střední cesta

Jedná se o převzetí výhod obou předchozích možností. Výsledkem je pouze jedna rodina s přibližným LOD 300 a pouze s klíčovými daty.
Geometrie musí být dostatečná pro koordinaci, ale ne zbytečně detailní.
Data obsažená v rodině jsou jen ta nejdůležitější s možností jejich doplnění ze strany projektanta.
Součásti rodin jsou použity pouze, pokud to zjednoduší správu rodiny, nebo její fungování.
Inteligence rodiny je pouze základní a ne nutně kompletní, pokud to není požadováno od cílové skupiny.
Takový prvek je poměrně snadný na správu.

Varianty Více LOD

Zhodnocení

Závěrem nelze čekat jednu univerzální odpověď na otázky typu: Jakou geometrii zvolit, kolik dat do rodin dávat, používat vnořené rodiny, jak ideálně rodiny spravovat? Závěrem je, že je nutné se vždy už před začátkem projektu tvorby nových rodin bedlivě zamyslet nad tím k čemu budou rodiny používány, kým budou používány a kdo a jak je bude udržovat. Pokud se tyto oblasti dobře rozmyslí a zadají tvůrci rodiny, tak lze očekávat, že s výsledkem budou spokojeny všechny zúčastněné stran.
Zdroj: Odborná přednáška Dana Kučery, BIM konzultanta/seniora společnosti cadconsulting, spol. s r.o. na technické konference “pro BIM 2019

print

Základy práce s programy od Autodesku jsem získal při studiu na ČVUT. Znalosti v programu Revit si rozšiřuji každým dnem při tvorbě rodin pro různé klienty v oblasti MEP jejich správou a dalším rozvojem funkcionalit směřujících k co nejlepší funkci na základě požadavků projekčních firem a jednotlivých projektantů.

Napsat komentář