Konference

BIMDAY 2022 report z konference 1. den

Ve dnech 13. a 14. 10. se v Praze v Clarion Congress Hotel Prague uskutečnila akce BIMDAY 2022 pořádaná organizací czBIM. Zástupci cadconsulting na této akci nemohli chybět a díky tomu vám můžeme říct, jak se nám na této akci líbilo a co jsme se dozvěděli.

Den první

I. blok:

V úvodu se na pódiu setkali Petr Vaněk, Petr Matyáš a Leoš Svoboda za czBIM a host Georg Knobloch, který se s námi přijel podělit o zkušenosti ze sousedního Německa.

Po zahájení konference a úvodním slovu o aktuálním dění na poli BIM u nás jsme se mohli dozvědět o získání statutu buildingSMART – Foundation pro Českou republiku, což v praxi znamená, že se v naší zemi díky členství v organizaci buildingSMART International lze nově certifikovat touto úrovní znalostí v BIM managementu. Právě k tomuto tématu přispěl zmíněný host Georg Knobloch (Projektmanager Weiterbildung und Regionalgruppen, buildingSMART Deutschland e. V.) informacemi o dalším stupni vzdělání, tedy buildingSMART – Practitioner, pro BIM manažery a koordinátory, kterého Německo dosáhlo již v minulých letech. Této navazující úrovně je možno dosáhnout, pokud je stát držitelem certifikace v úrovni „Foundation“ a následně prokáže zkušenost v BIM managementu na alespoň pěti pilotních projektech. Na rozdíl od úrovně „Foundation“, která zaručuje úroveň znalostí BIM managementu, je totiž úroveň „Practitioner“ zárukou právě zkušeností aplikace BIM managementu na reálných projektech a celý proces certifikace má tedy svou logickou posloupnost.V následujících pár dnech navíc i my spustíme kurz buildingSMART – Foundation – Basic, takže nezapomeňte bedlivě sledovat naše stránky a sociální sítě. Informovat Vás budeme i skrze Newsletter. V květnu letošního roku nás po krátké nemoci opustil výkonný ředitel buildingSMART International Richard Petrie, kterému Leoš Svoboda věnoval na konci bloku krátkou vzpomínku. Dále jsme byli všichni pozváni na buildingSMART International Standards Summit konaný v Motrealu mezi 18. – 21. říjnem. V případě zájmu se můžete registrovat ZDE.

II. blok:

Po krátké přestávce následoval blok věnovaný shrnutí předešlých 5 let, vizím a strategiím pro implementaci a rozvoj Koncepce zavádění metody BIM, jež nám představili ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot (Ministerstvo průmyslu a obchodu) Petr Serafín a předseda představenstva czBIM Petr Matyáš, vize MMR pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování prezentované Petrem Klánem a nemalá část byla věnovaná tématu Datového standardu staveb (DSS), který je širokou odbornou společností tak bedlivě očekáván. Právě Datový standard byl stěžejním tématem celé konference a provedla nás jím projektová manažerka DSS Kateřina Schön za ČAS a člen představenstva czBIM Rudolf Vyhnálek, který se na tvorbě standardu podílí.

Nový Datový standard staveb by ideálně měl skloubit již existující klasifikační systém CCI, který má návaznost na mezinárodní normy (vznikl na základě spolupráce několika evropských zemí a je jakýmsi základním společným jazykem, který má zajistit, že všechny stavby, přes jejich dílčí části až po jednotlivé prvky v digitálním modelu stavby budou identifikovány stejně, bez ohledu na to, jaká stavební profese či v jakém nástroji s ním pracují) a SNIM, který je momentálně, díky své logické návaznosti na stavební praxi u nás hojně používán projektanty v projekční činnosti. Více o SNIM se dozvíte ZDE. V těchto dnech standard již existuje a existují i tzv. Datové šablony obsahující Karty účelů užití, které jsou jedním ze vstupů pro specifikaci požadavků na informace modelů staveb. Nicméně co stále postrádáme je metodika pro aplikaci těchto standardů spolu s klasifikačním systémem a jeho definice. Stále častěji se setkáváme s dotazem, který klasifikační systém je tedy vhodné používat, pokud není určen národní datový standard a SNIM byl oficiálně zrušen (tedy dále již nedochází k jeho aktualizaci). Odpovědí je fakt, že se praxe různí, ale neklesejme na mysli, jednota je snad již v dohlednu. Mezi tím si projektanti našli vlastní cestu, ať už se jedná o stávající pro ČR nepřizpůsobenou podobu CCI, SNIM, SFDI nebo vlastní firemní třídník. Pozitivním světlem v tomto momentě je počin s názvem DSS online, který naleznete i s Kartami účelů užití a stručným uživatelským průvodcem DSS na webových stránkách koncepcebim.

Co je ale podle Kateřiny Schön nejdůležitější? Nyní je nezbytné, aby se do celého procesu aktivně zapojily i projekční kanceláře a odborníci, aby aplikovali dosud vytvořené standardy na pilotních projektech a sdíleli s agenturou ČAS co možná nejvíce poznatků z praxe. Standardy totiž jsou a budou živými dokumenty, které by měli reflektovat skutečné potřeby na informace a ty agentura získá jedině součinností odborníků.

Digitalizace stavebního řízení není BIM

Jak prezentoval vedoucí oddělení digitalizace stavebního řízení a územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR, pan Petr Klán, digitalizace stavebního řízení opravdu není BIM a momentálně ani v rámci vizí není snaha k němu směřovat. V současné době je zásadní se vůbec dostat do stavu běžného fungování v PDF formátu, což bohužel není nynější realita a časem snad dojdeme i ke sdílení dat v IFC.
MMR si klade za cíl zjednodušení workflow a digitalizace celého procesu řízení včetně nejdrobnějších úkonů v podobě online formulářů, které dokážou automaticky doplňovat údaje o žadateli a další náležitosti z národních databází. Prvním počinem k takovéto automatizaci je Portál stavebníka, který má být „jeden portál na vše“.

I digitalizace stavebního řízení se v konečném důsledku dotýká absence jednotného identifikačního systému staveb. Každá stavba by měla mít své vlastní IČS, tedy identifikační číslo stavby, čímž chce MMR dosáhnout vyšší úrovně evidence území. Jednotlivé stavby budou reprezentovány modely, přesněji řečeno budou obsahovat tzv. „BPP“ – building permit package, což jsou kontejnery obsahující nejen modely, ale i negrafické informace. Nicméně, dle slov Petra Klána, je důležité uvědomit si, že v Česku je každý rok zaznamenáno zhruba 0,5 PB (petabyte) stavebních dokumentací, což je velké množství dat a celý proces je tedy náročný a potřebuje důsledný plán pro realizaci.

A abychom nezapomněli, zbývá se pozastavit nad tématem zákona o BIM. Jednoznačně zaznělo, že vytvářet k nynějšímu stavebnímu zákonu i zákon o BIM by vedlo k situaci, kdy by tvorba modelu podléhala jednomu a tvorba dokumentace zase druhému zákonu. Proto se spíše kloníme k názoru upřesnění požadavků na BIM ve stavebním zákoně.

III. blok: Zkušenosti z projektů

V posledním bloku prvního dne prezentující představili aktuální projekty z praxe. Zkušenosti sdíleli Zuzana Hromková (BIM Designer, Strabag, a.s.), Lukáš Kutil a Jakub Ducár (BIM manager, Strabag, a.s.), Jiří Šindelář (BIM manager, ČEPS a.s.) a Jakub Bican (ředitel divize GIS, Arkance Systems CZ s.r.o). Byly představeny strategie a metodologie zavádění BIM ve firmách s následným využíváním modelu během životního cyklu stavby i pro velké množství objektů. Zaznělo taky i provázání uložených v modelu dat s CAFM systémy pro správu majetku. Důležitým bodem je zajištění přehledných výstupu pro koncové uživatele nezávisle na zdrojů informaci, s čím pomáhá kombinace BIM a GIS softwarů.

Tým Strabag se s námi podělil o zkušenosti z oblasti BIM to Field aneb reálné využití dat z BIM modelů při výstavbě liniových staveb, které právě firma Strabag realizovala nebo realizuje. Při prezentaci se Lukáš Kutil s kolegou Ducárem dokonce pokusili o živou ukázku rozšířené reality a před budovou hotelu nechali postavit virtuální model mostu s pomocí Site Vision od Trimble. Horší internetové připojené trochu rušilo kvalitu obrazu, ale i tak byla ukázka velmi přesvědčivá a určitě za rozšířenou realitu dáváme palec hore. Ke konci prezentace si vzala slovo Zuzana Hromková, která nám ukázala výhody softwaru TILOS také od Trimble, jehož devízou je harmonogram prací navázaných na staničení, což se hodí právě při liniových stavbách. Po této ukázce nás čekala v kuloárech snad nejlépe hodnocená prezentace mladého a nadějného BIM manažera Jiřího Šindeláře ze společnosti ČEPS a.s. (bývalý zaměstnanec CC), který se rozpovídal o historii BIM v ČEPS, co mají v plánu, jaké jsou jejich cíle a jak jich chtějí dosáhnout. Také nám pověděl o tom, že jsou právě ve stavu hledání softwarového řešení, které by jim mělo otevřít dveře do světa FULL BIM. Po něm následovala ukázka společnosti Arkance Systems ohledně využití BIM a CAFM v developmentu logistických celků, na které nás zaujalo hlavně to, že byl prezentován model v Chrášťanech, který jsme pomáhali zpracovat pro našeho klienta FOXPLAN s.r.o. Poté jsme se rozprchli mezi probíhající workshopy, o kterých se podrobněji rozepíšeme v dalším příspěvku. Tipněte si, na jaký workshopy jsme zavítali, odkaz na možnosti zde.

 

 

 

print

S Lucií se můžete setkat v Brně v rámci architektonicko-stavebního týmu. Věnuje se implementacím BIM technologií, konzultační činnosti a zabývá se problematikou BIM managementu. Mimo to je také modelářem rodin a modelů staveb. Lucie studovala obor Architektura a urbanismus na Fa VUT v Brně, během kterého získala zkušenosti se softwarem Revit a působila jako projektant. BIM vnímá jako smysluplný a efektivní nástroj k realizaci architektonických vizí, které výrazně ovlivňují vnější prostředí, v němž žije každý z nás, a proto je její snahou aktivně se podílet na zvyšování úrovně stavebnictví.

Napsat komentář