Dopravní stavby

Terén v Civil 3D díl 4. – Tvorba povrchů 2/2

V tomto osmidílném seriálu článků se dovíte, jak správně vymodelovat terén a dále s ním pracovat v softwaru Autodesk Civil 3D. V aktuálním díle se opět zaměříme na tvorbu povrchů. Celý seriál naleznete zde.

Vytvoření povrchu definovaného rastrem z digitálního výškového modelu DEM

Soubory DEM existují v několika formátech (typ USGSS DEM, ESRI Arc Grid nebo GeoTIFF).

 • Karta Prospektor – Povrchy – pravé tlačítko myši – Vytvořit povrch z DEM
 • Karta Výchozí – Vytvořit data terénu – Povrchy – Vytvořit data z DEM
 • V dialogovém okně vybereme soubor definující povrch.

 Vytvoření objemového povrchu TIN

Objemový povrch TIN je dán složením bodů ze základního a srovnávacího (navrženého) povrchu. Tento typ povrchu udává přesný rozdíl mezi základními a porovnávacími plochami = povrchy. Výsledná hodnota Z- souřadnice v bodě = hodnota Z- souřadnice v bodě navrženého povrchu – hodnota Z- souřadnice v bodě základního povrchu.

Tento vzorec platí pro oba povrchy definované rastrem, oba povrchy jako TIN nebo při vzájemné kombinaci. Grafické zobrazení informací povrchu je stejné jako u jiných typů povrchu (vrstevnice a jejich popisky).

Dialogové okno Vytvořit povrch – objemový povrch TIN
 • Postup pro vytvoření je obdobný jako u předchozích typů povrchu: karta Výchozí – Vytvořit data terénu – Povrchy – Vytvořit povrch. V následném dialogu vyberu Typ: Objemový povrch TIN.
 • Zadávání názvu, stylu vykreslování apod. je shodné jako u předchozích typů povrchů.
 • V položkách Základní a Srovnávací povrch vybíráme ve sloupci Hodnota, který povrch bude použit.

Vytvoření objemového povrchu definovaného rastrem

Objemový typ povrchu je dán rozdílem mezi základním a porovnávacím povrchem (myšleno z-souřadnice).  Výpočet objemového povrchu definovaného rastrem = rastrovaný povrch (uživatelem definovaný) – porovnávací rastrový povrch s různými roztečemi a orientací (parametry rastru).

Rozdílové způsoby výpočtu objemového povrchu definovaného rastrem umožní rychle vytvořit objem.

Dialogové okno Vytvořit povrch – objemový povrch definovaný rastrem
 • Karta Výchozí – Vytvořit data terénu – Povrch – Vytvořit povrch – v dialogu si vyberu Typ: Objemový povrch definovaný rastrem.
 • Opět jako u předchozích typů (rastrový, objemový) vybíráme hladinu, kam se povrch vytvoří.
 • Poté definujeme Vlastnosti – jako základní informace (název, styl vykreslování), parametry rastru a vybíráme objemové povrchy.
 • Jedná se tedy z pohledu vstupních informací o kombinaci definice rastrového a objemového povrchu.

Vytvoření povrchu z dat GIS

Aplikace Autodesk Civil 3D umožňuje přímé propojení dat systému GIS a importu dat GIS, např. ke knihovnám vrstevnic a bodů.

Karta Výchozí – Vytvořit data terénu – Povrchy – Vytvořit povrch z dat GIS

 • V dialogovém okně se nám postupně nabízí jednotlivé položky. První je Možnost objektů, kde nastavujeme počáteční informace o povrchu. Jako jsou název, styl vykreslování, hladina pro uložení a renderovaný materiál.
 • Další položka Připojit k datům slouží k určení typu zdroje dat a parametrů připojení k datovému skladu GIS. Pro připojení dat je možné využít data z geoportálu – např. www.geoportalpraha.cz nebo https://data.brno.cz/geohub/gis-pro-verejnost/.
  • Zaškrtávací políčko Typu zdroje dat SHP – zde je třeba určit cestu k souboru SHP. Po stisknutí tlačítka Přihlášení se dostaneme k položce Schéma a souřadnice. Vybere ze seznamu soubory a zkontrolujeme u nich správné přiřazení souřadnicového systému.

Volitelně lze ke třídě prvků GIS přiřadit souřadnicový systém, který se může lišit od souřadnicového systému aktuálního výkresu aplikace Civil 3D. V tomto případě provede Civil transformaci souřadnic.

Pokud máme data z nějakého GIS, potom data budou mít už definovaný souřadný systém. Pokud ne, je třeba v dialogu Vybrat zónu souřadnic, zvolit příslušný stát (kategorii – CZ) a poté můžeme z nabídky dostupných souřadnicových systémů zvolit např. Czechoslovakian Grid Systém (S-JTSK) (precise orgigin). Jedná se o promítání KROVAK se srovnávací rovinou CzechJTSK/5b. Samozřejmě je možné se vrátit na původní souřadnice kliknutím na Obnovit původní souřadnicový systém.

Dialogové okno Vybrat zónu souřadnic
  • Je třeba zaškrtnout, že chceme použít vložený soubor .shp a poté se zvýrazní další dvě položky Dotaz na geoprostor a Mapování dat.
  • V další uvolněné položce Dotaz na geoprostor definujeme oblast zájmu. A vybereme typ ohraničení dotazu na geoprotor.
   • Polygon – určí objekty uvnitř definovaného polygonu.
   • Napříč – získáme všechny objekty protnuté definovanou čárou.
   • Kružnice – objekty uvnitř definované kružnice.
  • Poslední položkou je Mapování dat – zobrazí náhled výsledků dotazu na geoprostor, kde jsou atributy GIS zobrazeny ve sloupci Pole GIS a ke každému je přiřazena odpovídající vlastnost objektu aplikace Civil 3D.
Dialogové okno Vytvořit povrch z dat GIS

Vytvoření povrchu z dat mračen bodů

Povrch TIN můžeme vytvořit ze souboru snímků mračen bodů souboru .rcs nebo z projektových souborů mračen bodů formátu .rcp vytvořených aplikací Autodesk ReCap.

 • Karta Výchozí – Vytvořit data terénu – Povrchy – Vytvořit povrch z mračna bodů. Mohu mít více mračen bodů a z nich vybrat pouze určité plochy, které chci použít. Nebo použitím filtru odstranit neuzemněné body, aby nebyly použity ve výsledném povrchu. Definici mračen bodů lze provést pomocí výběru oknem např. definováním ploch polygonů nebo výběr existujících uzavřených křivek ve výkresu.
 • Pozor na množství dat v mračnu bodů, pokud přesahuje 2 mil. bodů – budou plochy rozděleny pro snadnější práci.
 • Nejprve je třeba připojit mračna bodů do výkresu (.rcs nebo .rcp). Vložit – Mračno bodů
 • Civil po spuštění nabídky vyzve k ukázání kurzorem na mračno bodů. V příkazovém řádku je nabídka na Okno_polyGon_polyLIne.
Definice pro vložení mračna bodů
 • Po výběru mračen bodů jsme přesměrováni do dialogu Vytvoření povrchu TIN z mračna bodů.
  • První položka Obecné obsahuje základní data o povrchu (název, popis, styl, hladinu a renderovaný materiál).
  • Další položka Výběr mračna bodů – zde je možno dodatečně upravovat výběr mračna bodů.
  • Položka Filtrování neuzemněných bodů – zvolíme jednu z definovaných metod filtrování.
Dialog Vytvořit povrch TIN z mračna bodů
Upozornění aplikace na probíhající akci na pozadí

Čerpáno z Autodesk Civil 3D 2019 – Nápověda. Autodesk Civil 3D 2019 – Nápověda [online]. Dostupné z: https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2019/CSY/

print

Napsat komentář