CCtools, CCapps a CClibrary

CCtools – Generátor podlah

Modelování podlah v Revitu vyžaduje velké množství času. Může za to absence nástroje, který by uměl automaticky detekovat obrys místností (podobně, jako to umí nástroj pro podhled), avšak i skutečnost, že hranice podlahy zpravidla 100% nekopíruje obrys místnosti. Vytvoření hranic je tak poměrně úmorná činnost. Naštěstí ale taková, kterou lze zautomatizovat a pomocí aplikačních nástrojů značně urychlit. Proto vznikl nástroj, který umožňuje bez zdlouhavého klikání generovat v místnostech podlahy, jejichž tvar zohledňuje i polohu, rozměry a pozici dveří v otvoru.

Použití

Pro fungování aplikace je nutné mít v modelu vytvořeny místnosti a jednotlivé typy podlah. Po označení místnosti a spuštění nástroje se objeví dialogové okno, ve kterém je možné definovat Typ podlahy a její výškové odsazení od úrovně podlaží. Dále je zde možnost nastavit, do jaké výšky spodní hrany otvoru se podlaha v místě otvoru ještě vytvoří.  Po potvrzení se v dané místnosti vygeneruje zadaná podlaha. V místě dveří se v závislosti na jejich pozici a volby směru náčrt upraví a dotvaruje i pode dveřmi. Možnost „Vytvořit k ose stěny u dveří obsahující v názvu typu:“ je zde pro případ použití posuvných dveří, kdy je požadavek na dotvarování podlahy k ose stěny. V této situaci je nutné zadat část názvu typu dveří, u kterých chceme funkci aktivovat. U oken je zde možnost, jak hluboko od vnější nebo vnitřní hrany se podlaha vytvaruje.

 

Pokud je v místnosti již existující podlaha, nástroj zaznamená kolizi, zobrazí, o jakou místnost a podlahu se jedná a nabídne následující řešení:

  1. Editovat podlahu – pouze tvar: upraví stávající podlahu podle aktuálního stavu okolních konstrukcí a otvorů (ve verzi 2022 se může stát, že editace podlahy neproběhne. Toto lze vyřešit jakoukoliv manuální úpravou podlahy, následně pak nástroj opět funguje)
  2. Editovat podlahu – tvar i typ: upraví stávající podlahu podle aktuálního stavu okolních konstrukcí a otvorů a zároveň změní i typ podlahy, pokud uživatel zvolí jiný
  3. Ponechat stávající podlahu
  4. Vymazat původní podlahu a vytvořit novou:
  • Může se stát, že nově vygenerovaná podlaha zasahuje do nosné stropní desky pod ní (ta je modelována také nástrojem Podlaha). V tomto případě by aplikace nosnou konstrukci odstranila, což není žádoucí. Je zde proto pojistka, která spočívá v porovnání plochy nové podlahy s plochou té původní. Pokud je původní podlaha dva a více krát větší, nástroj na to upozorní. Kromě toho je zde zobrazen název typu podlahy a její ID.
  1. Ponechat původní podlahu a vytvořit novou
  • Toto řešení je využitelné například u vytváření podlah v jiných fázích projektu anebo pokud o vzniklé kolizi víme a chceme ji zachovat.

Pokud při spuštění nástroje není označena žádná místnost, vygenerují se podlahy ve všech místnostech projektu. V ojedinělých případech se může stát, že nástroj z různých důvodů nezvládne podlahu vytvořit. V těchto situacích aplikace nahlásí, o jaké místnosti se jedná. Kromě toho aplikace nabídne export reportu v podobě textového dokumentu s výpisem názvů, ID a podlaží těchto místností.

V praxi je aplikace nejlépe využitelná v kombinaci s výkazy místností. Pokud jsou totiž místnosti pojmenovány, případně je evidován některý parametr, podle kterého lze rozhodnout, jaký typ podlahy má být přiřazen, lze je v tabulce seskupit a hromadně vybrat. Tímto postupem lze snadno docílit toho, že nástroj například do všech koupelen vytvoří podlahu s keramickou dlažbou. Při testování aplikace na poměrně velkém projektu bytových domů, se podařilo vygenerovat přibližně 800 podlah během jedné hodiny. Bez aplikace by se taková úloha pravděpodobně nedala zvládnout ani během celého pracovního dne.

Závěr

Práce a navrhování ve 3D prostoru s sebou nese mnoho výhod. Bohužel ale existují činnosti, které je nutné pro komplexnost modelu řešit,a běžný projekt se tak bez nich neobejde. Mezi takové činnosti patří právě tvorba podlah. Nástroje CCtools vznikají proto, aby zautomatizovaly i takové úkony a ušetřený čas mohl být využit například pro samotný návrh, nikoli rutinní činnost spojenou s projektováním.

 

print

První zkušenosti s Revitem jsem začal nabírat na ČVUT a dále je rozvíjel hned po dokončení studia. Mám za sebou práci na projektech do Dubaje, podílel jsem se na tvorbě modelů nových stanic metra v Praze pro METROPROJEKT a.s. a v současné době dubajské projekty vedu.

3 Comments

Napsat komentář