Někteří říkají, a možná nejsou daleko od pravdy, že BIM nahradí CAD software stejně, jako dříve CAD nahradil ruční rýsování. Možnost implementace simulačního softwaru přímo na vytvořený model je jedním z přínosů, které lze využít v rámci BIM a v tomto krátkém návodu si ukážeme jak, na to. Pro tyto účely byla použita nadstavbová aplikace ElumTools pro Autodesk Revit®, která slouží k výpočtu denního i umělého osvětlení. V návodu je popsán postup, jak posoudit denní osvětlení.

Settings

Zahrnutí oken do výpočetní sítě
Při přípravě tohoto návodu jsem narazil na problém nezahrnutí některých rodin oken do výpočetní sítě. Pro eliminování nedostatku je třeba provést následovné: V položce Settingsje třeba rozbalit řádek Advanced a nastavení oken a případně i dveří změnit na ClipAndReconstructMesh

Luminaire Manager / Photometric Instabase

Tato ikona slouží pro správu svítidel.

Material Mapping

Zde je třeba nastavit požadované vlastnosti povrchů. Proberme si je postupně: 
In Use
Zaškrtnutí značí, zda je materiál obsažen v některé z rodin.
Material Name
Název materiálu v knihovně projektu.
Graphic Color
Barva materiálu v knihovně projektu.
Graphics Transparency
Průhlednost materiálu v knihovně projektu.
Link
Směr převodu hodnot (barva, průhlednost) z knihovny projektu do knihovny ElumTools.
Surface Type
Druh povrchu, nabízí možnosti

  • Opaque (neprůhledný, nastavujeme pouze odrazivost)
  • Translucent (průsvitný, možné nastavit jak odraz, tak průhlednost)
  • Transparent (průhledný, nastavujeme průhlednost)
  • Ignore (zanedbává materiál ve výpočtu)

Reflectance
Činitel odrazu povrchu materiálu.
Transmittance
Činitel prostupu materiálu.

Poznámka: Pro nastavení činitelů použijete poznatky z předmětu Akustika a denní osvětlení, případně je získáte v normě ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov.

 

Add Points / Edit Points

Pro další postup je nutné mít v projektu místnosti, které mají správně nastavený výškový rozsah – musí dosahovat až ke stropu, a tento je nutné zahrnout do výpočtu. Pod ikonotu Add Points a po označení místnosti se dostanete k dalšímu důležitému bodu – zadání bodů výpočtu. Nastavujete zde jejich rozteč (Spacing), výška bodů nad podlahou (Workplane Height), v záložce Metrics je pak nutno zaškrtnout položku Daylight Factor a záložce Calculation Modes položku Daylighting. Na dalších rozvinutých menu modifikujete umístění bodů (např. jejich odsazení od stěny – Boundary Offset).

Daylighting Parameters

Pokud ikonu Mode nastavíte na Daylighting, objeví se v pravé části ikona Daylight Parameters, kde nastavíte jednak polohu vašeho objektu (včetně natočení severu vůči tomu projektovému), dále čas výpočtu (rozsah nutno nastavit tak, aby se konkrétní datum a čas nacházely uvnitř něj) a stav oblohy, který můžeme pro jednoduchost nastavit na General Sky – Overcast Sky.

Připomeňme si, že výpočet tedy probíhá pro zataženou oblohu. Pro čistou ho software ani neumožní.

Upozornění: Důležitý výňatek z nápovědy: Položka Degrees znamená natočení výpočetního severu proti směru hodinových ručiček od kladného směru osy X. To je však v rozporu s konvencí Revitu, kde je sever ztotožněn s kladnou osou Y. Pokud tedy máme projektový sever ve směru kladné osy Y, bude to odpovídat číslu 90 v kolonce Degrees.

Calculate

Nyní nám zbývá pouze kliknout na ikonu Calculate a následně označit místnost, kde máme vytvořenou síť výpočetních bodů. Otevře se okno výpočtu, které obsahuje i jeho vizualizaci.

Druhou, přesnější a časově o hodně náročnější variantou je výpočet pomocí Active Views. Ten má výhodu započítání venkovních stínících prvků. Rozklikneme-li dlaždici Active View, zobrazí se nám na výběr dvě další tlačítka. Nejprve stiskneme Create Daylighting Views, pomocí čehož vytvoříme dva 3D pohledy, jeden pro interiér, druhý pro exteriér. V pohledu pro interiér nalezneme celý objekt, v pohledu pro exteriér nic (objekty jsou skryté). Nyní je třeba v pohledu pro exteriér zviditelnit všechny vnější stínící prvky, v druhém pohledu je pak skrýt. Druhým krokem tohoto postupu je ikona Multiple Views, za kterou se skrývá okno, kde vyberete oba výše zmíněné pohledy, ověříte jednak jejich přiřazení exteriér/interiér/foxteriér, jednak možnost kombinace pohledů a stisknete Calculate.


View / Hide Results

Pomocí ikony View/Hide Results zobrazíte či skryjete výsledky vašeho výpočtu buď ve formě bodové (Points), nebo souvislé (Spatial Maps). Různé možnosti zobrazení výsledků naleznete také pod dlaždicí View Rendering, zde však je třeba mít dobře nastavenou horní hranici místnosti tak, aby vám výsledky nezakryla hrana nějaké konstrukce nad stropem (např. horní odsazení místnosti -200 mm od podlaží nad).

Celý postup si můžete vyzkoušet na souboru ElumToolsTutorial.rvt. Je u něj patrný jak vliv špatného vytváření výpočetní sítě, tak velký rozdíl výsledků oběma výpočetními způsoby, které byly výše uvedeny.

ElumTools je placená nadstavba pro aplikaci Autodesk Revit®, kterou lze však použít zdarma pro vzdělávací účely.
Stažení softwaru a instalace
Potřebné soubory naleznete na stránce http://www.elumtools.com/.
Aktivace
Pro aktivaci postupujeme následovně:
1. Spustíme Revit
2. Na kartě ElumTools stiskneme tlačítko Activate Licence
3. V okně, které se objeví, klikneme na položku Temporary/EDU Licence…
4. V dalším okně klikneme na tlačítko Request Temporary Licence Key…
5. Dále zadáme EDU LAI # ve formátu znázorněném na obrázku a odsouhlasíme tlačítkem Submit
6. Na další straně doplníme školní e-mail, jméno a název školy7. Formulář odešleme a na e-mail nám dorazí Licence Key, který zadáme na aktivační obrazovce. Pozor na automatické přesunutí do spamové složky.8. Můžeme začít používat ElumTools

V případě nejasností se na mě obraťte na e-mailu DavidJun (at) vutbr.cz. Děkuji Adamu Stančíkovi za poskytnutí projektu pro testování.